ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM RODO ZMIENILIŚMY NASZA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI. Dowiedz się więcej tutaj

Szanowni Państwo.

W związku z rozpoczęciem procesu zawieszania działalności serwisu WalutoBox.pl pragniemy poinformować, iż od dnia 15.09.2018r możliwość wpłat oraz składania zleceń zostanie zablokowana. Składanie dyspozycji wypłaty będzie nadal możliwe.

Z poważaniem, Zespół WalutoBox.pl

Regulamin

Moje Waluty Sp. z o.o, właściciel portalu WalutoBox.pl, tworzy regulamin na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczących serwisu WalutoBox.pl, spełniający wymagania określone w ustawie z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późniejszym zmianami). Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.

Regulamin kształtujący treść stosunku prawnego pomiędzy Moje Waluty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (właścicielem portalu www.walutobox.pl) i Użytkownikiem portalu WalutoBox


 1. Definicje. Pojęcia używane w treści Regulaminu mają znaczenie nadane im w języku polskim, przy czym nazwom opisanym niżej nadaje się sens zgodny z poniższymi definicjami:
  1. Dzień roboczy (dni robocze) to dni tygodnia z wyłączeniem niedziel, sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Do kategorii dni roboczych nie zaliczasię także dni tygodnia, w ciągu których, z przyczyn całkowicie niezależnych od Zarządzającego Portalem, nie funkcjonuje prawidłowo Internet.
  2. Beneficjent Rzeczywisty - w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  3. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną,mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, zalogowana do portalu www.walutobox.pl i składająca (zamierzająca złożyć) zlecenie nabycia lub zbycia walut wymienialnych za pośrednictwem portalu www.walutobox.pl
  4. Kurs Zlecenia to ustalony przez Użytkownika kurs wymiany, mający znaleźć zastosowanie w transakcji nabycia lub zbycia waluty wymienialnej z udziałem tego Użytkownika.
  5. Kurs Wymiany to kurs, po którym następuje wymiana waluty.
  6. Przelew to transfer środków pieniężnych (walut wymienialnych) z Rachunku należącego do Użytkownika na rachunek bankowy Zarządzającego Portalem lub odwrotnie.
  7. Rachunek to rachunek bankowy w rozumieniu kodeksu cywilnego, prowadzony przez bank lub instytucję kredytową prowadzącą działalność w Polsce, którego wyłącznym posiadaczem jest Użytkownik (rachunki wspólne nie spełniają powyższego kryterium) i którego dane są zgodne z tymi, które zostały zadeklarowane przez Użytkownika w procesie logowania się do Portalu. Za Rachunek może być też uznany przez Zarządzającego Portalem rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo kredytową z siedzibą w Polsce.
  8. Regulamin to wiążące Zarządzającego Portalem i Użytkownika zasady postępowania zawarte w niniejszym dokumencie, stworzone na potrzeby świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu i odpowiadające wymogom ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr144, poz.1 204 ze zm.) lub - w zależności od kontekstu - niniejszy dokument.
  9. WalutoBox lub Portal to portal (serwis) internetowy zarządzany przez Zarządzającego Portalem umożliwiający Użytkownikom między innymi nabywanie i zbywanie walut wymienialnych.
  10. Waluty Wymienialne – waluty podlegające nabyciu lub zbyciu za pośrednictwem Portalu, wskazane przez Zarządzającego Portalem na stronie www.walutobox.pl
  11. Zarządzający Portalem lub ZP to Moje Waluty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000382090, z kapitałem zakładowym 15 000 zł, prowadząca portal www.walutobox.pl.
  12. Zlecenie to sporządzona przez Użytkownika, z wykorzystaniem infrastruktury Walutobox oraz w zgodzie z Regulaminem i prawem polskim, oferta nabycia lub zbycia waluty wymienialnej, będąca oświadczeniem woli w rozumieniu kodeksu cywilnego i skierowana do innych Użytkowników, przy czym to Użytkownik sporządzający ofertę określa jej parametry ekonomiczne w tym Kurs Zlecenia. Złożenie Zlecenia przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy przez Użytkownika z Zarządzającym Portalem o skorzystanie z usług świadczonych przez ZP, opisanych w pkt.2.2 Regulaminu.
  13. Zlecenie Przeciwstawne to takie zlecenie, dla których oferta sprzedaży jest przeciwstawnym zleceniem dla oferty kupna i oferta kupna jest przeciwstawnym zleceniem dla oferty sprzedaży.
  14. E-mail to ciąg znaków, indywidualna kombinacja, który służy do identyfikacji Użytkownika oraz uzyskania przez niego dostępu do konta WalutoBox.pl.
  15. Hasło dostępowe to ciąg znaków, indywidualna kombinacja znaków, która służy do uzyskania dostępu do konta WalutoBox.pl
  16. Konto Użytkownika to indywidualne konto na portalu WalutoBox.pl, na którym Użytkownik dokonuje wszelkich czynności związanych z realizowaniem wpłat, wypłat oraz wymiany walut.
  17. Oferta Kupna to oferta kupna danej jednostki walutowej, która została złożona przez Użytkownika portalu WalutoBox.pl, która opiewa na określoną kwotę, kurs i która została złożona zgodnie z Regulaminem Portalu.
  18. Oferta Sprzedaży to oferta sprzedaży danej jednostki walutowej, która została założona przez Użytkownika portalu WalutoBox.pl, która opiewa na określoną kwotę, kurs i została złożona zgodnie z Regulaminem Portalu.
  19. Wypłata standardowa (domyślna) wymienione środki automatycznie kierowane są do Portfela WalutoBox.pl lub na konto bankowe Odbiorcy.
  20. Wypłata ekonomiczna wymienione środki zostaną przekazane do wypłaty po 3 dniach ROBOCZYCH od zakończenia zlecenia (WYPŁATA nastąpi zgodnie z punktem 4.12 regulaminu)
  21. Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowisko Polityczne - w rozumieniu przepisów ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  22. Tabela Opłat i Prowizji - tabela opłat i prowizji za świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie,stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest integralną częścią regulaminu
  23. Transakcja - zawarta pomiędzy Użytkownikami umowa kupna lub sprzedaży waluty, będąca wynikiem dopasowania przez ZP Oferty Sprzedaży z Ofertą Kupna
 2. Zasady ogólne:
  1. Użytkownik przed złożeniem Zlecenia lub skorzystaniem z innych usług oferowanych z wykorzystaniem infrastruktury WalutoBox zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Polityką Prywatności i Cookies. W przypadku braku akceptacji dla któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Użytkownik nie składa Zlecenia i może poinformować ZP o swoich zastrzeżeniach. Powyższe dotyczy także innych usług, o których mowa w zdaniu pierwszym tego punktu.
  2. Zarządzający Portalem świadczy następujące usługi z wykorzystaniem infrastruktury Walutobox, po zawarciu z Użytkownikiem umowy za pośrednictwem strony www.walutobox.pl:
   1. rejestracja lub identyfikacja Użytkownika;
   2. ujawnienie innym Użytkownikom należycie sporządzonych Zleceń przez Użytkownika;
   3. umożliwienie zawarcia umowy w przypadku dopasowania Zleceń różnych Użytkowników, czyli wymiana walut;
   4. sporządzanie i wydawanie wymaganych prawem dowodów nabycia lub zbycia walut wymienialnych z wykorzystaniem infrastruktury Portalu;
   5. dokonywanie rozliczeń i prowadzenie rachunków, związanych z realizacją Zleceń
   6. udostępnianie treści edukacyjnych związanych z rynkiem walutowym oraz treści reklamowych związanych z Portalem lub podmiotami współpracującymi z Portalem.
  3. Głównym celem korzystania przez Użytkownika z usług, o których mowa wyżej, jest legalne dokonywanie nabycia lub zbycia walut wymienialnych (wymiana walut).
  4. Warunki świadczenia - przez Zarządzającego Portalem - usług, o których mowa wyżej, wynikają z Regulaminu. Warunkiem skorzystania z ww. usług jest zalogowanie się przez Użytkownika do Portalu i pomyślna weryfikacja jego danych. Usługi związane ze Zleceniami następują po uprzednim sporządzeniu Zlecenia przez Użytkownika. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelne podanie danych, o których mowa wyżej przez Użytkownika.
  5. Warunkiem świadczenia - przez Zarządzającego Portalem - usług, o których mowa wyżej, jest posiadanie przez Użytkownika infrastruktury koniecznej do prawidłowej komunikacji z ZP z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych, dotyczy to w szczególności posiadania sprawnego komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową, która obsługuje szyfrowane połączenia SSL, pliki cookie oraz JavaScript, a także posiadania sprawnego telefonu komórkowego z aktywnym numerem telefonu. Wyłączenie obsługi Java Script i ciasteczek (cookies) może spowodować, iż niektóre funkcje portalu mogą działać niewłaściwie.
  6. W przypadku utraty przez Użytkownika telefonu komórkowego, o którym mowa powyżej w pkt.2.5, Użytkownik – pod rygorem możliwości zablokowania przez ZP dostępu do konta internetowego Użytkownika w Portalu - jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ZP i podać aktualny numer telefonu komórkowego. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta ZP w sposób umożliwiający ZP jego weryfikację, która następuje poprzez wskazanie:
   ● daty rejestracji Użytkownika w Portalu,
   lub
   ● nazwiska panieńskiego matki.


  7. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności sprzecznej z prawem, a w szczególności naruszającej prawo dewizowe lub postanowienia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności naruszającej zasady uczciwego obrotu.
  8. Złożenie Zlecenia przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy przez Użytkownika z Zarządzającym Portalem o skorzystanie z usług świadczonych przez ZP, opisanych w pkt.2.2.2 – 2.2.6 Regulaminu. Skorzystanie z usługi innej niż wymienione w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z zawarciem umowy przez Użytkownika z Zarządzającym Portalem, z uwzględnieniem dalszych postanowień.Rozwiązanie umowy/umów, o których mowa wyżej następuje poprzez likwidację przez Użytkownika swojego konta internetowego w Portalu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług przez Zarządzającego Portalem:
  1. Warunkiem koniecznym zawarcia umowy z Zarządzającym Portalem jest prawidłowa rejestracja Użytkownika i jego należyta identyfikacja, które to procesy inicjuje sam Użytkownik.
  2. Przystępując do rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się szczegółowo z Regulaminem i zaakceptować w całości jego treść, zapoznać się z Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies, a następnie potwierdzić te fakty z wykorzystaniem infrastruktury Portalu.
  3. Formularz rejestracyjny obejmuje dane konieczne do rzetelnej identyfikacji weryfikacji Użytkownika. Zakres ww. danych wynika między innymi z przepisów regulujących walkę z praniem pieniędzy w Polsce.
  4. Dane wymagane do rejestracji Użytkownika wpisywane są przez samego Użytkownika z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa do formularza udostępnionego przez Portal. Zabronione jest wypełnianie przez Użytkownika ww. formularza z wykorzystaniem infrastruktury niegwarantującej poufności i bezpieczeństwa, w szczególności w miejscach publicznych (np. kawiarenkach internetowych).
  5. Użytkownik wyraża zgodę, aby jego identyfikacja następowała między innymi z wykorzystaniem adresu e-mail.
  6. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania swoich danych identyfikujących zawartych w formularzu udostępnianym przez Portal. W przypadku stwierdzenia przez Zarządzającego Portalem, że Użytkownik nienależycie wykonał lub nie wykonał powyższego obowiązku, możliwa jest blokada dostępu doPortalu, co jest równoznaczne z niemożnością korzystania z usług, o którychmowa w pkt.2.
  7. Użytkownik zobowiązany jest do ustalenia swojego hasła dostępu składającego się z co najmniej 6 znaków, złożonych z małych i wielkich liter (a-z lub A-Z), cyfr (0-9) oraz znaków specjalnych (?_!@#$). Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania ww. hasła osobom trzecim, ani Zarządzającemu Portalem. Zabronione jest przesyłanie ww. hasła z wykorzystaniem poczty mailowej.
  8. W przypadku konieczności aktualizowania przez Użytkownika danych, o których mowa powyżej w ust.3.6, aktualizacja każdorazowo wymaga jej potwierdzenia poprzez podanie przez Użytkownika hasła, o którym mowa w ust. 3.7.
  9. Zarządzający Portalem może dokonać identyfikacji lub weryfikacji Użytkownika zgodnie z prawem, z wykorzystaniem innych dostępnych zasobów.
  10. W przypadku gdy ZP będzie miał wątpliwości w kwestii autentyczności danych osobowych, które zostały przekazane przez Użytkownika, ZP może zażądać dodatkowych informacji (danych) lub też przedstawienie dokumentów, które będą potwierdzeniem. Dodatkowo świadczenie usługi może zostać chwilowo wstrzymane do momentu wyjaśnienia sprawy.
  11. Użytkownik zobowiązany jest przekazać Zarządzającemu Portalem dane dotyczące tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego.
  12. Użytkownik będący Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne w celu poprawnego zakończenia procesu rejestracji, zobowiązany jest przesłać na adres Zarządzającego Portalem pisemne oświadczenie o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Przesłanie wymaganych dokumentów następuję przez zakładkę ZARZĄDZANIE KONTEM- dokumenty, załączniki
  13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wszelkich danych, które przekazuje ZP oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany. Aktualizacja adresu email, numeru NIP oraz REGON oraz formy prowadzonej działalności, jak również̇ imienia, nazwiska oraz adresu wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
  14. Wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, ZP może zweryfikować i zażądać uzupełnienia danych, jak również okazania stosownych dokumentów, które będą potwierdzać zgodność i prawdziwość. ZP może również zażądać dokumentów potwierdzających umocowanie osoby rejestrującej do działania w imieniu Użytkownika.
  15. Zarządzający Portalem może wstrzymać świadczenie usług na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy dodatkowo zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, może zażądać od Użytkownika dodatkowych danych, ponad te określone w Regulaminie. Do czasu przekazania danych, oraz dokumentów potwierdzających te dane ZP może wstrzymać świadczenie usług na rzecz Użytkownika.
  16. Użytkownik, korzystając z platformy WalutoBox.pl przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnione podejrzenia takiego naruszenia mogą zostać ujawnione przez Zarządzającego Portalem odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania.
  17. W przypadku gdy ZR stwierdzi naruszenia lub uzasadni podejrzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub zasad uczciwego obrotu przy korzystaniu z Serwisu, ZP jest obowiązany do odmowy dalszego wykonywania usług na rzecz Użytkownika, zablokowania Konta oraz wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  18. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usług, przypadki wstrzymania Transakcji, blokady Konta lub zamrożenia wartości majątkowych, jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane w celu realizacji postanowień przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub wykonania decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
  19. Zarządzający Portalem ma obowiązek zapisywania następujących czynności Użytkownika:

   * wpłaty, wypłaty środków pieniężnych

   * składanie zlecenia

   * anulowanie zlecenia

   * zawarcia transakcji

   * inne zawarte w regulaminie
 4. Świadczenie usługi:
  1. Warunkiem świadczenia usługi przez ZP jest prawidłowa rejestracja dokonana przez Użytkownika, a także podanie przez Użytkownika jego Rachunków, następnie Przelew kwoty waluty, którą zamierza Użytkownik wymienić na inna walutę i złożenie Zlecenia.
  2. Po prawidłowej rejestracji, Użytkownik może, ale nie jest zobowiązany do dokonania Przelewu ze swojego Rachunku na rachunek ZP. Przedmiotem Przelewu są środki przeznaczone przez Użytkownika do wymiany na inną walutę i na pokrycie kosztów takiej operacji. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać rachunku ZP do przechowywania środków, których nie zamierza wymienić na inną walutę lub użyć do pokrycia kosztów tej operacji.
  3. Wpłata polega na zrealizowaniu przelewu przez Użytkownika na wskazany w panelu Użytkownika Rachunek Bankowy ZP. Wpłata zostanie zaksięgowana na koncie Użytkownika wyłącznie po poprawnej identyfikacji i weryfikacji otrzymanego przelewu, która polega na zgodności danych zdefiniowanych w portfelu Użytkownika WalutoBox.pl z danymi Rachunku bankowego, z którego przelew został wykonany.
  4. Zasilając portfel WalutoBox.pl Użytkownik powinien zaznaczyć opcję kosztową SHA (koszty dzielone). W przypadku zaznaczenia innej opcji mogą pojawić się dodatkowe koszty ze STRONY BANKU, za które WalutoBox.pl nie ponosi odpowiedzialności.
  5. Wpłaty środków do portfeli Użytkowników realizowane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00.
  6. Po zaksięgowaniu środków przelanych przez Użytkownika, Zarządzający Portalem potwierdza ten fakt w komunikacie wysyłanym do Użytkownika w postaci wiadomości email. W przypadku niezgodności danych Użytkownika lub innych wątpliwości dotyczących Przelewu, Zarządzający Portalem może przelać otrzymaną kwotę na rachunek zleceniodawcy bankowego rozliczenia pieniężnego (w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu środków pieniężnych). Kwota zwrotu zostanie umniejszona o koszty (opłaty bankowe) przelewu pobierane przez bank ZP.
  7. Sformułowanie oferty przez Użytkownika, czyli sporządzenie Zlecenia następuje z wykorzystaniem prawdziwych informacji i między innymi infrastruktury Portalu. Akceptacja Zlecenia jest równoznaczna z poleceniem Zarządzającemu Portalem dopasowania tego Zlecenia z odwrotnym Zleceniem innego użytkownika Portalu (innego Użytkownika), w celu dokonania wymiany. Zarządzający Portalem nie gwarantuje dokonania wymiany, gdyż jej przeprowadzenie jest uzależnione od akceptacji oferty Użytkownika przez innego użytkownika Portalu (innego Użytkownika). Brak takiej akceptacji oferty sprawia, że Zlecenie nie zostaje zrealizowane i wymiana walut nie następuje. Użytkownik podczas składania zlecenie wpisuje następujące parametry: rodzaj oferty - sprzedaż bądź kupno, walutę której dotyczy zlecenie, kwotę zlecenia i kurs.
  8. Maksymalna wartość walut podlegających dopasowaniu w wyniku pojedynczego Zlecenia Użytkownika oraz maksymalna dzienna wartość walut podlegających dopasowaniu w wyniku więcej niż jednego Zlecenia tego samego Użytkownika, nie może być wyższa niż równowartość 15.000,00 EUR, przeliczona według obowiązującego na dzień wymiany kursu średniego NBP.
  9. Minimalna wartość walut podlegających wymianie to: 1 PLN, 1 EUR, 1 USD, 1 GBP, 1 CHF lub w odniesieniu do innych walut podlegających wymianie – wartość minimalna wskazana na stronie www.walutobox.pl.
  10. Zlecenie nie może być modyfikowane, ani anulowane po dopasowaniu go z odwrotnym Zleceniem innego Użytkownika Portalu. Zanim dojdzie do ww. dopasowania Zleceń (ofert), Użytkownik może anulować Zlecenie. W trakcie anulowania Zlecenia, ale przed ukończeniem tego procesu możliwe jest dopasowanie Zleceń, co uniemożliwi ukończenie procesu anulowania Zlecenia przez Użytkownika.
  11. Zlecenie Użytkownika może być realizowane etapami poprzez dopasowywanie z odwrotnymi Zleceniami innych użytkowników Portalu. Zlecenie może być realizowane po różnych kursach, z zastrzeżeniem, że kurs wymiany jest wyższy od minimalnego kursu wymiany zaakceptowanego przez Użytkownika do sprzedaży jego waluty (odpowiednio maksymalnego kursu wymiany zaakceptowanego przez Użytkownika do kupna przez niego waluty). Zlecenie może zostać zrealizowane tylko wtedy, kiedy Użytkownik posiada pełne pokrycie ze środków pieniężnych, które są zaksięgowane w portfelu Użytkownika w walucie, w której wymiana została zlecona.
  12. Po całkowitym zrealizowaniu Zlecenia, Zarządzający Portalem – z zastrzeżeniem pkt. 4.8 przelewa walutę otrzymaną w wyniku wymiany na odpowiedni rachunek zdefiniowany przez Użytkownika. Kwota faktycznie przelewana podlega pomniejszeniu o należne koszty i opłaty. Nie jest koniecznym, aby Użytkownik formułował specjalne polecenie przelania wymienionej kwoty na jego rachunek.
  13. Zarządzający Portalem nie dokonuje Przelewu, o którym mowa w pkt. 4.9, jeżeli kwota środków, podlegająca przelaniu jest niższa niż wysokość opłaty bankowej,o której mowa w pkt. 5.3.
  14. W przypadku, jeżeli po dokonaniu Przelewu, o którym mowa w pkt. 4.2 Użytkownik rezygnuje z wymiany na inną walutę całości lub części przelanych środków, zostaną one na zlecenie Użytkownika przelane przez ZP na odpowiedni rachunek zdefiniowany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że ZP nie dokonuje przelewu, jeżeli kwota środków podlegająca przelaniu jest niższa niż wysokość opłaty bankowej, o której mowa w pkt. 5.3.
  15. Termin realizacji wypłaty i wpływu środków na Rachunek Bankowy Użytkownika uzależniony jest od godzin księgowań i pracy systemów bankowych.
  16. Po dokonaniu transakcji wymiany waluty, Zarządzający Portalem w ramach realizacji umowy z Użytkownikiem jest zobowiązany przesłać Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Użytkownik jest uprawniony, jednak nie zobowiązany, do jej wypełnienia.
  17. Wypłaty realizowane są w dni powszednie, od poniedziałku do piatku w godzinach 9:00-18:00. Księgowanie środków wypłacanych z Walutobox.pl następuje w czasie od 15 min. do 24h od złożenia zlecenia dyspozycji wypłaty.
  18. WalutoBox obsługuje transakcje realizowane przez wszystkie banki mające siedzibę w Polsce. WalutoBox obecnie posiada rachunki w następujących bankach: Bank Zachodni WBK, Kredyt Bank, Deutsche Bank, ING Bank, Millennium Bank, Alior Bank / Alior Sync / Alior T - Mobile, PEKAO SA.
 5. Wynagrodzenie Zarządzającego Portalem i opłaty:
  1. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Zarządzającego Portalem w związku ze świadczoną usługą, o której mowa w pkt.2. Zapłata wynagrodzenia następuje poprzez potrącenie przez ZP – przed przelaniem na Rachunek Użytkownika - z waluty otrzymanej w wyniku wymiany należnej ZP opłaty, o której mowa w pkt. 5.2.
  2. Opłata za świadczenie usługi na rzecz Użytkownika, a w szczególności za dokonanie dopasowania Zlecenia wynosi 0.29% całkowitej kwoty, którą Użytkownik otrzymał po wymianie (dopasowaniu Zlecenia), nie mniej niż 0,01 jednostki waluty uzyskanej po wymianie. W przypadku anulowania Zlecenia po częściowym jego dopasowaniu, opłata obliczana jest od faktycznie otrzymanej kwoty w wyniku częściowego dopasowania. Opłata, o której mowa wyżej niemoże być niższa niż 0,01 PLN (1 grosz), 0,01 EUR (1 eurocent), 0,01 USD (1 cent), 0,01 GBP (1 pens) i 0,01 CHF (1 centym). Opłata ta zaokrąglana jest w górę do pełnej 0,01 jednostki zakupionej waluty.
  3. Zarządzający Portalem, w trybie przewidzianym dla opłat, o których mowa wpkt.5.2 pobiera także opłaty bankowe związane z przelewaniem środków na rachunek zdefiniowany przez Użytkownika, jeżeli jest on prowadzony w banku, w którym ZP nie posiada rachunku. Wysokość pobieranej opłaty wynosi 2,00zł w przypadku wypłaty PLN, 0,25% przelewanej kwoty, jednak nie mniej niż 3,00 zł w przypadku przelewu EUR, a 7,00 zł w przypadku innych walut (USD, GBP, CHF). W przypadku niepobierania przez bank prowadzący Rachunek Użytkownika takich opłat, wartość Przelewu nie podlega umniejszeniu. Należność opisana w niniejszym punkcie jest kosztem poniesionym przez Zarządzającego Portalem w zastępstwie Użytkownika, w związku z koniecznością poniesienia przez Użytkownika tych opłat.
  4. Opłaty bankowe, o których mowa w pkt.5.3, mogą być pobierane przez Zarządzającego Portalem od każdego Przelewu lub w cyklach miesięcznych.
  5. W okresach promocji przeprowadzanych przez Portal opłata za świadczenie usługi, o której mowa w pkt.5.2, nie jest pobierana lub jest pobierana jedynie częściowo.
  6. WalutoBox.pl nie ponosi odpowiedzialności za opłaty przelewów przychodzących w Bankach zewnętrznych.
  7. Przelewy do banków zewnętrznych oraz BZ WBK w walucie obcej nie mogą być w przeliczeniu niższe niż 5 PLN.
 6. Zasady odpowiedzialności:
  1. Zarządzający Portalem świadczy na rzecz Użytkownika usługi z zachowaniem staranności profesjonalisty i ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika w związku ze spowodowaniem zawinionej szkody.
  2. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika (lub innych osób) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, będące następstwem siły wyższej w rozumieniu prawa polskiego lub następstwem zachowań osób trzecich.
  3. Użytkownik jest uprawniony do formułowania pytań adresowanych do Zarządzającego Portalem z wykorzystaniem poczty elektronicznej i adresu: bok@walutobox.com
  4. Uwagi i zastrzeżenie Użytkownika mogą być przesyłane na adres mailowy, o którym mowa w punkcie poprzednim lub na adres stacjonarny: Moje Waluty Sp. z o.o. ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań.
  5. Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkownika lub osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił swoje poufne hasło.
  6. ZP nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub opóźnienia przekazywania środków pieniężnych, które wynikają ze strony banków, w których Użytkownik posiada Rachunek Bankowy jak również za awarię publicznej sieci łączności internetowej/telefonicznej.
  7. ZP nie ponosi odpowiedzialności za wysyłkę kodu SMS lub innych wiadomości tekstowych, które wynikają ze strony operatorów sieci komórkowych.
 7. Dane osobowe.
  1. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego dane Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Zarządzającego Portalem, który jest ich administratorem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane są przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Administrator zbioru, o którym mowa w pkt. 7.1, nie powierza przetwarzania danych osobom trzecim.
  3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia i usunięcia.
  4. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe stały się nieaktualne, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji danych osobowych. W przypadku niedokonania aktualizacji danych osobowych Użytkownika lub w przypadku, gdy uległy one zmianie, Zarządzający Portalem może - zgodnie z pkt.3.6 Regulaminu - zawiesić świadczenie usług wobec Użytkownika do czasu aktualizacji danych.
  5. Do przetwarzania danych osobowych, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. jedn. Dz.U.z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  7. 25 maja 2018 r. zostaje wprowadzone w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). Aby dowiedzieć się więcej na temat Polityki Prywatności i Plikach Cookies kliknij tutaj
 8. Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych na podstawie Regulaminu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych opłat bankowych za przelewy zwrotne.
  2. Rozwiązanie umowy/umów zawartych przez Użytkownika z Zarządzającym Portalem o skorzystanie z usług świadczonych przez ZP, opisanych w Regulaminie, następuje poprzez likwidację przez Użytkownika swojego konta internetowego w Portalu.
  3. Rozwiązanie umowy/umów nie wpływa na zobowiązania Użytkowników wynikające ze Zleceń zrealizowanych w całości lub wynikających z tej części Zlecenia, która została zrealizowana, do momentu rozwiązania.
  4. Waluty wymienione w wyniku zrealizowanych Zleceń, a także środki przelane przez Użytkownika na rachunek ZP, zgodnie z ptk. 4.2, zostaną zwrócone Użytkownikowi w terminie 5 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy/umów.
 9. Reklamacje
  1. Użytkownik może złożyć reklamację, która dotyczy świadczeń wykonywanych przez ZP. Reklamacja powinna zostać złożona drogą elektroniczną na adres: bok@walutobox.com lub w formie pisemnej na adres Moje Waluty Sp. z o.o, ul. Botaniczna 24/3 60-586 Poznań.
  2. ZP rozpatruje reklamację, które zawierają dane umożliwiające weryfikację Użytkownika.
  3. ZP ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Odpowiedź udzielana jest drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 10. Zmiany Regulaminu oraz działania niezgodne z Regulaminem
  1. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty ich umieszczenia na stronie WalutoBox lub wysłania do Użytkowników pocztą elektroniczną informacji o zmianach.
  2. Po umieszczeniu na stronie WalutoBox lub po wysłaniu do Użytkownika informacji o zmianach w Regulaminie, zalogowanie się przez Użytkownika do WalutoBox uznaje się za równoznaczne z akceptacją zmian w Regulaminie.
  3. W przypadku stwierdzenia przez Zarządzającego Portalem podejmowania przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem, a w szczególności naruszających prawo dewizowe lub postanowienia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,działań niezgodnych z zasadami działania WalutoBox oraz naruszających zasady uczciwego obrotu, w szczególności polegających na wyłudzaniu od innych Użytkowników informacji, podawaniu fałszywych danych osobowych, nieregulowaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów, działaniu naruszającym dobra osobiste ZP lub innych Użytkowników oraz innym działaniom mogącym spowodować szkodę po stronie innych Użytkowników lub Zarządzającego Portalem, Zarządzający Portalem jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta internetowego Użytkownika w Portalu oraz zwrócenia na Rachunek uprzednio wpłaconych przez Użytkownika środków.
  4. Wszelkie podejmowane przez Użytkownika działania mające na celu promowanie własnych usług w WalutoBox, w szczególności poprzez zamieszczanie w wypowiedziach na forum linków do informacji o własnych usługach lub wypowiedzi promujące oferowane przez siebie usługi, są niezgodne z Regulaminem i w przypadku ich stwierdzenia Zarządzający Portalem jest uprawniony do ich usunięcia z forum.

Zobacz regulamin promocji premiowej

Polityka plików cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.