Brak dostępu

Polityka prywatności i cookies platformy WalutoBox.pl

Polityka Prywatności wyjaśnia zagadnienia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem Danych Osobowych,ktore pozyskane zostały miedzy innymi podczas rejestracji na platformie WalutoBox.pl, która działa w poszanowaniu prawa każdej osoby i stara sie dopełnić wszystkich obowiązków związanych z bezpieczeństwem powierzonych danych osobowych.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółka Moje Waluty Sp. z o.o z siedziba w Poznaniu, ul. Botaniczna 24/3 60-586, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Moasti i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000382090 ( zwana dalej Administratorem)

2. Dane Osobowe przetwarzane sa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Identyfikacja odbywa sie z reguły za pomocą identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy.

3. Administrator zapewnia, ze zbierane przez niego dane sa przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane sa w celach uzasadnionych, stosowane do tego co niezbędne, przechowywane w formie umożliwiającej identyfikacje osoby, ktorej dane dotyczą, przechowywane w sposób bezpieczny za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator chroni rownież dane jakie otrzymał z innych kanałów.

4. Przetwarzane przez Admonistratora Dane Osobowe wynikają ze zgody Użytkownika oraz przepisów prawa. Przykładowo Dane Osobowe Użytkownika mogą byc przetwarzane w celu przyznania, prezentowania i udzielania promocji i ofert wyłącznie jesli Uzytkownim wyraził na to zgodę.

5. Możliwe cele przetwarzania Danych:
* zawarcie i realizacja Umowy o świadczenie usług (Konto)
* dane przetwarzamy w celu prowadzenia konta, realizowaniu wpłat i wypłat, składania zlecenia, wypełniania formularzy, zarządzania swoimi zgonami na platformie, dostępu do historii wpłat,wypłat, zleceń, zakładanych rachunków
* przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
* przeprowadzanie promocji
* prezentowanie ofert
* oceny i analizowania aktywności Użytkownika
* dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami
* wypełniania obowiązków prawnych
* prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, w tym udzielano odpowiedzi na wiadomości.

6. Administrator moze przetwarzać, przechowywać dane, w szczególności:
* imię i nazwisko
* adres- ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
* pesel
* adres mailowy
* nazwisko panieńskie matki
* numer kontaktowy
* nazwa firmy
* adres IP
* numery rachunków bankowych
* NIP
* dane pozyskane w szczególności oparciu o aktywność Użytkownika w internecie
* dane zawarte w formularzu Facebook, gdy Użytkownik wyraził zgodę na polubienie profilu WalutoBox.pl

7. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do skorzystanie z pełnej funkcjonalności platformy np. złożenia zlecenia. Konsekwencja nie podania Danych Osobowych moze byc brak możliwości zrealizowania wpłaty lub złożenia zlecenia wymiany.

8. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, ktorej jest strona, dotyczy to podania danych. W formularzu podczas rejestracji.

9. Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych ofert, promocji przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników moze zapoznawać sie z preferencjami Użytkowników poprzez analizę, jak często składa zlecenia, w jakiej walucie, jak często wpłaca i wypłaca środki pieniężne. Pozwala to na lepsze zrozumienie potrzeb Użytkowników. Działania te beda wykonywane w sposób zautomatyzowany,dzieki czemu Użytkownik bedzie miał możliwość na szybkie zapoznanie sie z oferta.

10. Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
* przenoszenia Danych Osobowych, ktore dostarczył Administratorowi, ktore sa przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody
* dostępu do Danych Osobowych
* zadania sprostowania np.jesli dane sa nieprawidłowe
* cofnięcia każdej wyrażonej zgody w dobrowolnym momencie
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ktore go dotyczą.

11. Dane osobowe mogą byc przechowywane przez okres korzystania z platformy WalutoBox.pl w przypadku działań marketingowych do momentu sprzeciwu Użytkownika. Jesli jest to związane z technologia Cookies i podobnymi do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki. Usunięcie plików nie oznacza usunięcia Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików.
Dane osobowe beda przechowywane gdy przepisy prawa beda zobowiazywać Administratora do ich przechowywania czy przetwarzania. Dodatkowo Administrator bedzie przechowywać Dane Osobowe gdyby Użytkownik miał roszczenia lub w celi dochodzenia roszczeń lub obronę przed roszczeniami.

12. Administrator posiada możliwość komunikowania sie z Użytkownikami na odległość ( wiadomosc e- mail). Informacje handlowe mogą byc przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody przez Użytkownika, w tym po zaakceptowaniu regulaminu.

13. Administrator stosuje technologie plików cookies, w związkiem tym zbiera informacje o każdej osobie, która odwiedza platformę WalutoBox.pl, niezależnie czy sie zalogują, złoża zlecenie itd. Administrator korzysta z technologii przechowującej i uzyskuje dostęp do informacji na komputerze lub innym urządzeniu, ktore podłączone jest do sieci.

14. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia osoby, która stronę odwiedza. W plikach przechowuje sie informacje, ktore Administrator moze potrzebować, aby dostosować sie do sposobie korzystania z platformy.

15. Stosowane pliki cookies umożliwiają identyfikacje przeglądarki lub urządzenia. Pliki cookies zbierają rożnego rodzaju informacje, ktore faktycznie nie stanowią Danych Osobowych, jednak niektóre informacje mogą zostać powiązane z konkretna osoba.

16. Przechowywanie czy uzyskiwanie informacji za pomocą plików cookies możliwe jest tylko na podstawie wyrażenia zgody.

17. Kazdy moze zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając wyrażonymi zgodami w ramach ustawień prywatności w panelu Użytkownika. Usunięcie plików nie jest tożsame z usunięciem danych przez Administratora. Usunięcie plików moze wpłynąć ns sposób korzystania z platformy, sposób wyświetlania sie treści lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.

18. Administrator wykorzystuje pliki cookies tylko w celu przechowywania informacji o zalogowaniu Użytkownika.

19. W ramach działalności Administrator korzysta z usług Google Analytics, ktore wykorzystują pliki cookies.

20. Administrator stosuje odpowiednie środki, aby zabezpieczyć Dane Osobowe:
* certyfikat SSL
* szyfrowanie danych
* dostęp do konta jedynie po podaniu loginu i hasła
* zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem

Współpracujemy z:

Twitter:

Kontakt

Moje Waluty Sp. z o.o.
ul. Botaniczna 24/3
60-586 Poznań
NIP 781-18-64-028
+48 61 646 08 87