Brak dostępu

Regulamin promocji 1. Definicje.
  1. Moje Waluty Sp. z o.o operator serwisu Walutobox.pl, firma Moje Waluty Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, organizator Promocji.
  2. Promocja, Program - Uczestnictwo w nim polega na otrzymywaniu przez dwa miesiące 50% prowizji, pobranej od każdej wymiany walut dokonanej przez osoby, które zostały polecone przez Użytkownika Walutobox.pl
  3. Uczestnik, Użytkownik - Uczestnik Programu, który zawarł drogą elektroniczną Umowę dotyczącą otrzymywania prowizji w wysokości 50%, pobranej od każdej wymiany walut dokonanej przez osoby, które zostały polecone przez Użytkownika serwisu Walutobox.pl, którym może być:
   • osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca miejsce zamieszkania w Polsce,
   • jednostka organizacyjna lub osoba prawna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Polski.
  4. Umowa Umowa, zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Uczestnik Programu zawiera Umowę w momencie rejestracji dokonanej przez osoby, które zostały polecone przez Użytkownika WalutoBox.pl.
 2. Warunki uczestnictwa i rejestracja.
  1. Aby skorzystać z promocji musisz być zarejestrowanym użytkownikiem portalu WalutoBox.pl z dodanym rachunkiem w PLN, na który to rachunek kierowane będą owe premie.
  2. Polecony przez Ciebie użytkownik musi podczas procesu rejestracji, w polu "Email osoby polecającej" wpisać Twój adres email, którego używasz jako loginu w naszym portalu.
  3. Użytkownik polecający otrzymuje 50% wartości prowizji pobranej przez portal WalutoBox.pl od wymiany dokonanej przez każdego poleconego prze niego użytkownika, przez dwa miesiące od daty rejestracji użytkownika poleconego.
  4. Premia jest przyznawana od prowizji od wymiany, promocja nie dotyczy prowizji za przelewy walutowe.
  5. Wartość premii wyrażona jest w PLN według kursu z dnia zaksięgowania prowizji.
  6. Premie będą pojawiać się na koncie PLN Użytkownika polecającego automatycznie po zrealizowaniu wymiany walut przez osoby przez niego polecone.
  7. Szczegółową informację dotyczącą tego ile już zarobiłeś dzięki swoim znajomym znajdziesz w sekcji Moje Płatności, w zakładce Premie.
 3. Wynagrodzenie.
  1. Użytkownik, którego mail zostanie wpisany jako mail polecający będzie rozliczany w systemie 3- miesięcznym (miesiąc kalendarzowy) na podstawie rachunku lub faktury VAT.
  2. Do pierwszego rachunku lub faktury VAT przesyłanego na adres MOJE WALUTY Sp. z o.o ul Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań należy dołączyć:
   jeżeli w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej Użytkownik jest przedsiębiorcą:
   • odpis potwierdzający nadanie numeru KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej,
   • odpis decyzji o nadaniu numeru NIP ,
   • dane Użytkownika, który został polecony – imię, nazwisko, adres mailowy
   • potwierdzenie Użytkownika jako płatnika podatku od towarów i usług (w przypadku podatników VAT czynnych) lub oświadczenie, że Użytkownik nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (w przypadku Użytkowników zwolnionych z VAT),

   jeżeli w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Użytkownik nie jest przedsiębiorcą:
   • oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
   • dane Użytkownika, który został polecony- imię, nazwisko, adres mailowy,
   • potwierdzenie Uczestnika jako płatnika podatku od towarów i usług (w przypadku podatników VAT czynnych) lub oświadczenie, że Użytkownik nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (w przypadku Partnerów zwolnionych z VAT).
 4. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszej Umowy. Moje Waluty Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się, bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Użytkownika z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.
 5. Gwarancje
  Moje Waluty Sp. z o.o nie gwarantuje, że działanie usługi - Programu WalutoBox.pl będzie przebiegało bez zakłóceń i błędów. Moje Waluty Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za:
  • brak możliwości zarejestrowania się nowego użytkownika w WalutoBox.pl,
  • brak możliwości uznania rejestrującej się w WalutoBox osoby za osobę, która wpisała adres mailowy Użytkownika polecającego, a adres ten nie został w systemie odnotowany
  • problemy techniczne
  • wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem prowizji w ramach promocji z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
  • utracone korzyści związane z udziałem w promocji oraz inne szkody pośrednio związane z udziałem.
 6. Cesja
  Niniejsza Umowa jest ściśle powiązana z Użytkownikiem serwisu WalutoBox.pl Uczestnik nie może przekazać praw wynikających z niniejszej Umowy innym osobom.
 7. Zmiany Regulaminu
  Moje Waluty Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego Regulaminu. Dalszy udział Uczestnika w Programie po ewentualnych zmianach oznacza ich akceptację. Jeśli Uczestnik nie zgadza się z nowymi warunkami, może wypowiedzieć niniejszą Umowę.
 8. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę.
 9. Moje Waluty Sp. z o.o zobowiązuje się do informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach do niniejszego Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej.
 10. Postanowienia końcowe
  Użytkownik nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników powołując się na relacje z Moje Waluty Sp. z o.o. i/lub WalutoBox.pl inne, niż te określone w niniejszym Regulaminie
 11. Użytkownik i Moje Waluty Sp. z o.o są niezależnymi kontrahentami i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie tworzą partnerstwa takiego jak: spółki joint venture, agencji, franchisingu, przedstawiciel handlowy lub stosunku pracy pomiędzy stronami. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania lub przyjmowania jakiejkolwiek oferty lub przedstawicielstwa w imieniu Moje Waluty Sp. z o.o.
 12. Aktualny Regulamin Programu znajduje się na stronach serwisu WalutoBox.pl.
  Moje Waluty Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zamknięcia promocji w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa mających zastosowanie do wszelkich czynności Uczestnika związanych z jego udziałem , w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 
 13. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do nich stosować. Ponadto Uczestnik oświadcza, że z tytułu ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie, nie będzie zgłaszał do Moje Waluty Sp. z o.o żadnych pretensji ani roszczeń.
 14. Moje Waluty Sp. z o.o zastrzega sobie prawo zablokowania konta Uczestnika, jeśli Uczestnik nie będzie przestrzegał niniejszego regulaminu. 
 15. Kwota 50% prowizji jest kwotą brutto.

Współpracujemy z:

Twitter:

Kontakt

Moje Waluty Sp. z o.o.
ul. Botaniczna 24/3
60-586 Poznań
NIP 781-18-64-028
+48 61 646 08 87